Τρίτη, Σεπτέμβριος 17, 2019
Αξιολόγηση Χρήστη: / 1
ΧείριστοΆριστο 

Τύποι προστασίας: Copyright, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα.

alt

Μεγάλο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων σε εταιρείες στην Ελλάδα αφού ελάχιστοι είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εταιρειών είναι ενημερωμένοι και γνώστες του νόμου που τους προστατεύει σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, η οποία καλύπτει τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Όσον αφορά στη βιομηχανική ιδιοκτησία αυτή περιλαμβάνει τις εφευρέσεις, τα εμπορικά σήματα, το βιομηχανικό σχεδιασμό και τις γεωγραφικές ενδείξεις πηγής, και τα δικαιώματα δημιουργού, τα οποία περιλαμβάνουν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα. Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι η μελέτη και κατανόηση των διαφορετικών τύπων προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι τρεις: Το Copyright, που προστατεύει πρωτότυπα έργα δημιουργών, τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που αφορούν στην προστασία εφευρέσεων ή ανακαλύψεων και, τέλος, τα εμπορικά σήματα, καθώς είναι εκείνα που προστατεύουν λέξεις, φράσεις, σύμβολα ή σχέδια, τον εντοπισμό της πηγής των αγαθών ή των υπηρεσιών που τους διακρίνει από άλλους. Σημαντικό είναι πως σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της χώρας (ΚΕΕΕ), δεκάδες είναι τα εξώδικα που κατά καιρούς στέλνουν εταιρείες για παραβίαση των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας υφίσταται στην Ελλάδα, μέλημα είναι να μάθουν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πώς να προστατευτούν με τον ισχύοντα νόμο. 

 

Μεγάλο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων σε εταιρείες στην Ελλάδα αφού ελάχιστοι είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εταιρειών είναι ενημερωμένοι και γνώστες του νόμου που τους προστατεύει.

Αναλυτικότερα, η πνευματική ιδιοκτησία καλύπτει τη βιομηχανική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει τις εφευρέσεις, τα εμπορικά σήματα, το βιομηχανικό σχεδιασμό και τις γεωγραφικές ενδείξεις πηγής, και τα δικαιώματα δημιουργού, τα οποία περιλαμβάνουν λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα.

Οι τύποι προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων είναι οι εξής τρεις: α) Το Copyright προστατεύει πρωτότυπα έργα δημιουργών, β) τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας αφορούν στην προστασία εφευρέσεων ή ανακαλύψεων και γ) τα εμπορικά σήματα είναι εκείνα που προστατεύουν λέξεις, φράσεις, σύμβολα ή σχέδια, τον εντοπισμό της πηγής των αγαθών ή των υπηρεσιών που τους διακρίνει από άλλους.

Όσον αφορά στο Copyright ©, αυτό παρέχει αυτόματη προστασία σε ένα πρωτότυπο λογοτεχνικό ή καλλιτεχνικό έργο που παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή. Ο όρος «λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό έργο» ερμηνεύεται γενικά ώστε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, χειρόγραφα, φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια, κώδικες λογισμικού, έπιπλα, σχέδια, συσκευασίες και σχήματα των προϊόντων (όχι μόνο τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά και τεχνικά προσανατολισμένη προϊόντα), εκθέσεις συνεδριάσεων, διαφημίσεις, κλπ.

Σχετικά με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), είναι ο τίτλος προστασίας με ισχύ 20ετίας, που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεικτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση του ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεικτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον  μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Εμπορικό σήμα θεωρείται κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποτελέσουν σήμα οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού.

Το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ)

Η προστασία του δικαιώματος στην εφεύρεση είναι επισφαλής. Για να χαίρει σαφώς μεγαλύτερης ασφάλειας και προστασίας πρέπει ο εφευρέτης να δηλώσει την εφεύρεση προσηκόντως στον αρμόδιο κρατικό φορέα, καταθέτοντας σχετική αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο τίτλος προστασίας λοιπόν του αντικειμένου της εφεύρεσης είναι το εκδιδόμενο από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το τελευταίο είναι μία διοικητική πράξη, με την οποία βεβαιώνεται το πλήρες και το κανονικό της δήλωσης ευρεσιτεχνίας  και παρέχεται στον δικαιούχο δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία απόλυτο, αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο, δηλ. του επιτρέπει την αποκλειστική βιομηχανική εκμετάλλευση της εφεύρεσης για χρονική διάρκεια είκοσι ετών (άρθρο 10 και 11 ν. 1733/87). Αυτή ακριβώς η αποκλειστική εξουσία βιομηχανικής εκμετάλλευσης δίνει στον εφευρέτη το κίνητο για να προβεί σε αποκάλυψη της βιομηχανικής του ιδέας προς το συμφέρον του κοινού. 

Προϋποθέσεις απόκτησης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι το επινόημα του εφευρέτη (είτε αυτό είναι προϊόν είτε μέθοδος βιομηχανικής εφαρμογής) να είναι νέο, δηλαδή να μην προϋπάρχει κάτι αντίστοιχο (να μην ανήκει στη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής, να μην είναι επαρκώς γνωστό αντικειμενικά), να παρουσιάζει εφευρετική δραστηριότητα, δηλαδή να να παρουσιάζει ένα άλμα προόδου σε σχέση με τη στάθμη της τεχνικής και να επιδέχεται βιομηχανική εκμετάλλευση, δηλαδή το αντικείμενό της να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας. Αναφορικά με το περιεχόμενο,  το δίπλωμα ευρεσιχτενίας αναγράφει τον δηλούντα την εφεύρεση, τον ακριβή χρόνο της δήλωσης (από τον οποίο γεννάται δικαίωμα προσδοκίας για την χορήγηση του διπλώματος), τον αύξοντα αριθμό του διπλώματος, τον τίτλο ευρεσιτεχνίας, την ταξινόμηση και τα λοιπά έγγραφα που επισυνάπτονται και απαρτίζουν τον φάκελο και δη: το πρωτότυπο της περιγραφής της εφεύρεσης, τη στάθμη της προηγούμενης τεχνικής, τα πλεονεκτήματα της εφεύερεσης, τις αξιώσεις νομικής προστασίας, τα τυχόν σχέδια, την έκθεση έρευνας και την τελική έκθεση έρευνας. 

Το εμπορικό σήμα

Υπάρχουν τρία επίπεδα προστασίας εμπορικού σήματος και αντίστοιχα μιλάμε για ένα εθνικό σήμα, για ένα κοινοτικό σήμα ή για ένα διεθνές σήμα. Αναμφίβολα, όταν υπάρχει διαδικτυακή παρουσία ενός εμπορικού σήματος (λ.χ. e-shop), είναι πρωτίστης σημασίας η κατοχύρωση ενός εμπορικού ονόματος λόγω της εκτεταμένης έκθεσης και επ’ ουδενί δεν αρκεί μόνο η κατοχύρωση ονόματος ιστοτόπου (domain name). Αξιοποίηση εμπορικού σήματος σημαίνει διατήρηση ή απόκτηση μεριδίων της αγοράς, καθώς και η εμπορική εκμετάλλευση αυτού με τη μορφή χορήγησης αδειών χρήσης ή σύναψης συμβάσεων franchising η ακόμη μεταβίβασης αυτού έναντι υψηλού πιθανόν τιμήματος. Η καταχώρηση ονόματος (σήματος, επωνυμίας, λογοτύπου) αποτελεί προάσπιση του κεφαλαίου μίας εταιρείας ή επιχείρησης.

Η διάρκεια προστασίας ενός εμπορικού σήματος που έχει κατοχυρωθεί είναι μία δεκαετία και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του σχετικού φακέλου στην Υπηρεσία Σημάτων. Η διάρκεια ισχύος ενός εμπορικού σήματος μπορεί να παρατείνεται με εμπρόθεσμη κατάθεση σχετικής αίτησης ανανέωσης και εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης. 

Η πνευματική ιδιοκτησία στις επιχειρήσεις

Κατά γενικό κανόνα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ωφελούν το φυσικό πρόσωπο που δημιούργησε το εκάστοτε έργο. Οι επιχειρηματικοί ηγέτες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συμβάσεις εργασίας της εταιρείας, αλλά και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, περιλαμβάνουν ρήτρα πνευματικών δικαιωμάτων, που προβλέπουν την εκχώρηση στην εταιρεία του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε έργα που δημιουργήθηκαν, με την ευρύτερη δυνατή έννοια. Να σημειωθεί πως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν τα πλεονεκτήματά τους, αλλά απαιτούν καλή διαχείριση, ιδίως των συμβάσεων, τόσο προς τα κάτω, όσο και προς τα πάνω. Στα συν της πνευματικής ιδιοκτησίας να προστεθεί η διάρκεια αυτής για 70 χρόνια μετά και το θάνατο του δημιουργού του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλά είναι, σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της χώρας (ΚΕΕΕ), τα εξώδικα που κατά καιρούς στέλνουν εταιρείες για παραβίαση των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Συχνές ερωτήσεις

Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος όταν θέλει να εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα για την επιχείρησή του, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής: Ποια η διάρκεια των πνευματικών δικαιωμάτων; Πρόκειται για άδεια ορισμένου ή αορίστου χρόνου; Μπορεί η άδεια να πάψει να ισχύει εάν, για παράδειγμα, ορισμένες προϋποθέσεις δεν πληρούνται;Μπορεί να εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης σε τρίτους; Τι συμβαίνει αν υπάρξουν πιθανές προσαρμογές; Μήπως ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ελέγξει την άσκηση των δικαιωμάτων; Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία σε περίπτωση διαφοράς; Ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τη λύση της σύμβασης;

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας… αλλού

Χάρη σε διάφορες διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βέρνης, η οποία έχει υπογραφεί από 164 χώρες, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Αντίθετα, σχετικά με τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα, για να είναι εξασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος, πέρα από τα όρια της Ελλάδας, θα πρέπει καταθέσει την ανάλογη αίτηση στους αρμόδιους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, οι εν λόγω ενέργειες μπορεί να είναι αρκετά δαπανηρές.

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η δράση του

Αξίζει να σημειωθεί πως το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει υπό την αιγίδα του 19 Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας, που -όπως είναι αναμενόμενο, αφορούν σε καλλιτεχνικής φύσης έργα, εταιρίες και επιχειρήσεις.

Δημοφιλέστερος όλων ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που εποπτεύει τη λειτουργία του συστήματος προστασίας των δημιουργών και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, διαφυλάσσει τα δικαιώματα των χρηστών και του κοινού, εξισορροπεί τα συμφέροντα τομέων που άπτονται ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με αυτά της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ενσωματώνει και προσαρμόζει τις τελευταίες εξελίξεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην προαγωγή της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

Ο νόμος

Στην Ελλάδα για την πνευματική ιδιοκτησία θεμελιώδης είναι ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93) ο οποίος, εμπνεόμενος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920(2387/1920) και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α'271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83/ΕΟΚ και 93/98/ΕΟΚ.

Χρήσιμες πηγές και links

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας του Υπουργείου Πολιτισμού

Ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)

Official site της αμερικάνικης κυβέρνησης για τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα

 Η ελληνική νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα στο site της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπεύθυνος για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

The Private Security Industry: A Review of the Definitions, Available Data Sources, and Paths Moving Forward

The Importance Of Copyright For Businesses

Εμπορικό σήμα και Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Σχόλια  

 
+1 # very goodΔαλιάνης Σωτήρης 18-02-2014 22:59
 

Δημοσιεύσεις φοιτητών - Ρεπορτάζ

Privacy - Copyrights

Prev Next

Ρ/Φ εκπομπή για την ελευθερία του τύπου και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

Ρ/Φ εκπομπή για την ελευθερία του τύπου και τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης

Ο Τύπος και γενικότερα η ενημέρωση, συνδέθηκε από πολύ νωρίς με τη δημοκρατική έκφραση. Αν δεχτούμε ότι η «κοινή γνώμη» αποτελεί μια καθοριστική δύναμη,  δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι η μαζική πληροφόρηση είναι ένα σημαντικό όπλο για τη διαμόρφωση των...

Ρεπορτάζ Hits:2154

Συνομιλώντας με τους Δημιουργούς

Συνομιλώντας με τους Δημιουργούς

Με «άρωμα» QJNT το 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Quality Journalism and New Technologies» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας είχε την τιμητική του στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Τα ντοκιμαντέρ - διπλωματικές εργασίες  δύο αποφοίτων του QJNT προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ προκαλώντας...

Ρεπορτάζ Hits:1345

Επιχειρήσεις και πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις και πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα

Τύποι προστασίας: Copyright, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα. Μεγάλο είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων σε εταιρείες στην Ελλάδα αφού ελάχιστοι είναι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εταιρειών είναι ενημερωμένοι και γνώστες του νόμου που τους προστατεύει σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, η...

Ρεπορτάζ Hits:1224

Ο ακτιβισμός αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Ο ακτιβισμός αλλάζει τα δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Ένα μόλις χρόνο μετά το θάνατο του Aaron Swartz, το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης στην πληροφορία παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Ο Αμερικανός προγραμματιστής υπολογιστών ήταν θερμός υποστηρικτής της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών και αγωνίστηκε με κόστος την ίδια του τη...

Ρεπορτάζ Hits:1218

Οι Όροι Χρήσης που δε διαβάσαμε ποτέ..

Οι Όροι Χρήσης που δε διαβάσαμε ποτέ..

Θα υπογράφατε ένα συμβόλαιο τραπέζης χωρίς να διαβάσετε τα ψιλά γράμματα; Όχι; Στη Google τότε γιατί;   Η Google είναι ο δημοφιλέστερος διαδικτυακός και τεχνολογικός κολοσσός. Το Δεκέμβριο του 2013, το 67,3% επέλεξε για την αναζήτησή του τη συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης. Ποιο...

Ρεπορτάζ Hits:1198

Asanz,Snowden: Εφεραν στο φως τον πόλεμο της πληροφορίας

Asanz,Snowden: Εφεραν στο φως τον πόλεμο της πληροφορίας

Μάχη για τον έλεγχο της πληροφορίας  Το διαδίκτυο  το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο που με τη δύναμή του μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ποιος όμως θα έχει στα χέρια του το εργαλείο αυτό; Σε ποιον θα...

Ρεπορτάζ Hits:1148

Προσωπικά Δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

Προσωπικά Δεδομένα στην ψηφιακή εποχή

  “Είμαι ένα ανώτερο στέλεχος της κοινότητας των μυστικών υπηρεσιών”... Ετσι ξεκίνησε με ένα ανυπόγραφο e-mail η ιστορία που συντάραξε την παγκόσμια κοινότητα. Από τον Ομπάμα μέχρι τον Κάμερον, τους προέδρους της Βραζιλίας, Γαλλίας και την καγκελάριο της Γερμανίας, ο Σνόουντεν...

Ρεπορτάζ Hits:1102

Υποταγή των κρατών στην Εταιρική Απληστία η Επισφράγιση του Ελεύθερου Εμπορίου?

Υποταγή των κρατών στην Εταιρική Απληστία η Επισφράγιση του Ελεύθερου Εμπορίου?

Προστατευτισμός ή Ελεύθερη Αγορά ή Οικονομικός Εθνικισμός? Αυτά είναι τα ερωτήματα που ανακύπτουν όταν κανείς διαβάσει τα κείμενα των 2 υπερ-εμπορικών συμφωνιών & τις θέσεις των διαφόρων κοινωνικών εταίρων-οργανώσεων & οργανισμών που συμμετέχουν στον παγκόσμιο διάλογο. Ερωτήματα όμως δύσκολο να απαντηθούν...

Ρεπορτάζ Hits:1042

"Ο λαβύρινθος των social media κρύβει περισσότερους από έναν Μινώταυρους"

Υπάρχει  ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα? Τα Social media  έχουν γίνει πια τρόπος ζωής για τους ανθρώπους , ακόμα και για τις εταιρείες και τα  ιδρύματα. Αναμφίβολα  είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει μια πληροφορία σύντομα σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε...

Ρεπορτάζ Hits:984

Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Internet και Ευρωπαϊκή Ένωση: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τουλάχιστον πεπαλαιωμένο θεωρείται το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου (το οποίο προκύπτει από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιώματων). Το πλαίσιο θεσπίστηκε το 1995 και...

Ρεπορτάζ Hits:951

Digital Rights Management and Music Downloading

Digital Rights Management and Music Downloading

Στο αχανές ψηφιακό οικοσύστημα, η διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) έχει προχωρήσει λίγο παραπέρα από την απλή διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης και τη διατήρηση της εύλογης χρήσης και προστασίας των κατόχων ψηφιακών δικαιωμάτων από την παράνομη μεταφορά δεδομένων. Με αυτόν τον...

Ρεπορτάζ Hits:933

Υπάρχει ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα?

Υπάρχει  ιδιωτικότητα στα κοινωνικά δίκτυα?

«Ο λαβύρινθος των socialmedia  κρύβει περισσότερους από έναν Μινώταυρους»   Τα Social media  έχουν γίνει πια τρόπος ζωής για τους ανθρώπους , ακόμα και για τις εταιρείες και τα  ιδρύματα. Αναμφίβολα  είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσει μια πληροφορία σύντομα σε...

Ρεπορτάζ Hits:914

Μια «Βίβλος» για το c(l)opy right

Μια «Βίβλος» για το c(l)opy right

Η Ηθική συμπληρώνει τα νομοθετικά κενά στο θέμα των δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιεχόμενο Ηθικοί φραγμοί μάλλον παρά τεχνικοί μπορούν να περιορίσουν το φαινόμενο της άκρατης κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ανοικτή κοινωνία της πληροφόρησης. Θύματα των κλεπτών, κλεπτομανών και κλεπταποδόχων - εκούσιων...

Ρεπορτάζ Hits:872

"Τελειωμένο" το Facebook για τους νέους!

«Τελειωμένο» και «ήδη πεθαμένο» θεωρούν οι νέοι εως 20 χρονών το facebook  και έχουν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν την μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής, ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το συμπέρασμα μελέτης του University College London (UCL), που διήρκεσε 15 μήνες και στην...

Ρεπορτάζ Hits:866

Προσωπικά(;) δεδομένα στην εργασία

Προσωπικά(;) δεδομένα στην εργασία

Απροστάτευτα ακόμη και από τους Κολοσσούς της Αγοράς Η εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων στην καθημερινή επικοινωνία μιας επιχείρησης παραμένει ένας άλυτος γρίφος, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα ασφάλειας της ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, επενδύουν σε κονδύλια και...

Ρεπορτάζ Hits:865

Trans-Pacific Partnership Agreement / interesting points

Trans-Pacific Partnership Agreement / interesting points

Ποια είναι η Trans-Pacific(συμφωνία εταιρικής σχέσης  TPP ) ; Το TPP είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου υπό διαπραγμάτευση μεταξύ 12 χωρών: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά , το Μεξικό , το Περού , τη Χιλή , τη Νέα Ζηλανδία , την...

Ρεπορτάζ Hits:843

Encryption - One time link - Trends

Encryption - One time link - Trends

Πριν λίγο καιρό ο “γκουρού” KIMDOTCOM ανέβασε στο twitter ένα post  στο οποίο ρωτούσε αν μπορεί να νιώθει κάποιος πιο ασφαλής εάν δημιουργηθούν links  μιας χρήσης και ένα νέο σύστημα χωρίς IP. Η συζήτηση που προκάλεσε έδειξε ότι αυτή τη...

Ρεπορτάζ Hits:814

Generation δίεση (#)

Generation δίεση (#)

“Είμαστε σύμβολα και κατοικούμε σε αυτά” (Ralph Waldo Emerson 1803-1882) Όταν στις 23 Αυγούστου 2007 ο προγραμματιστής και «μπροστάρης» των εφαρμογών ανοικτού κώδικα, Chris Messina, χρησιμοποιούσε για πρώτη φορά στο Twitter το σύμβολο της δίεσης προκειμένου να μαρκάρει μια σειρά από...

Ρεπορτάζ Hits:787

Τέλος το Coursera για Κούβα, Συρία, Σουδάν και Ιράν

Τέλος το Coursera για Κούβα, Συρία, Σουδάν και Ιράν

Ενα πισωγύρισμα στις πιο σκοτεινές μέρες του προηγούμενου αιώνα Οι Αμερικανοί έκλεισαν την πρόσβαση στο Coursera για την Κούβα, τη Συρία, το Σουδάν και το Ιράν, δηλαδή τις χώρες στις οποίες έχουν επιβάλλει εμπάργκο. Το Coursera είναι πολύ σημαντικότερο από ένα κοινωνικό...

Ρεπορτάζ Hits:758

Login here :

Έχουμε 81 επισκέπτες συνδεδεμένους